OBAVESTENJE O OBRADI PODATAKA O LICNOSTI

U skladu sa Zakonom o zastiti podataka o licnosti i u skladu sa implementacijom pozitivnih zakonskih
standarda u oblasti zastite podataka o licnosti Zlatara Gold u daljem tekstu ( Rukovalac ) vrsi obradu podataka licnosti koji su neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom .

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV
Rukovalac podatke obradjuje na osnovu Zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.
Rukovalac podatke obradjuje u cilju :
-Izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa izmedju Rukovalaca i Lica na koje se podaci odnose .
-Izvrsavanja pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa Zakonom o zastiti podataka i drugih Zakona
sa kojima se uredjuje promet investicionog zlata.
Imajuci nevedeno u vidu , dostavljanje podataka o licnosti od strane Lica je neophodno u cilju stupanja
u poslovni odnos,ili izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa
Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose ,kao i cilju izvrsavanja zakonskih obaveza obaveza Rukovaoca .

U slucaju nedostavljanja neophodnih podataka ,Rukovalac nije u mogucnosti da stupi u poslovni odnos sa strankom.

PRIMAOCI PODATAKA O LICNOSTI
Rukovalac ,ima pravo da podatke o licnosti koji se odnose na lice ,kao i podatke o poslovnim
transakcijama sa licem ,dostavi nadleznim drzavnim organima na njihov zahtev.
Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos,
predstavljaju za Rukovaoca Poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu su uciniti dostupnim trecim licima.
Obaveza cuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je TRAJNA .

ROK CUVANJA PODATAKA O LICNOSTI
Rukovalac ce podatke o licnosti koji su prikupljeni u cilju izvrsenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa
,obradjivati sve dok traje poslovni odnos Rukovaoca sa Licem na koje se podaci odnose.
Prikupljeni podaci cuvaju se, onaj vremenski period ,kako to propisuju Zakonski okviri ( Zakon o pdv u i Zakon o racunovodstvu ) .

IMENOVANO LICE ZA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI
U cilju implementacije standarda zastite podataka o licnosti propisanih Zakonom o zastiti podataka
licnosti , Rukovalac je imenovao Lice za Zastitu podataka o licnosti kojem se mozete obratiti sa svim
pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vasih podataka o licnosti na sledece adrese :
zlataregold@gmail.com
Posta : Mutapova 65, 11000 Beograd.

KATEGORIJE PODATAKA KOJE RUKOVALAC OBRADJUJE
1. Osnovni podaci
2. Podaci o upoznavanju stranke.

SLOBODA DAVANJA SAGLASNOSTI I MOGUCE POSLEDICE NEDAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LICNOSTI
Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.